Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1

Trường TH Hoàng Thu Phố 1 - thôn Hóa Chéo Chải
945836689
thhoangthupho1@bacha.edu.vn